Forum žena: Rodno odgovorno budžetiranje omogućava transparentno upravljanje javnim sredstvima

Dana 18.08.2018. godine u Lukavcu, FOŽ KO SDP BiH Tuzla je održao okrugli sto pod nazivom „Rodnoodgovorno budžetiranje“. Na okruglom stolu prisustvovalo je 50 žena članica Foruma žena OO SDP BiH Lukavac.

Uvodno obraćanje na okruglom stolu upriličeno je od strane Nihade Mahmutović Serhatlić, koordinatorice FOŽ KO SDP BiH Tuzla, Sanele Hodžić, Predsjednica FOŽ OO SDP BiH Lukavac i Azre Okić, Predsjednice FOŽ KO SDP BiH Tuzla.

Istaknut je značaj rodno odgovornog budžetiranja na svim nivoima vlasti u BiH, s obzirom na evidentnu rodnu neravnopravnost u svim segmentima društva, kao i, s obzirom na to, što žene zarađuju i imaju manje, što su i dalje izložene nasilju po osnovu spola, što se i dalje krše prava građana, a koja su propisana Zakonom, naročito pravo na dodatak za djecu, naknada majkama porodiljama koje su zaposlene kao i majkama koje nisu zaposlene i sl.

Govoreno je i o pravnim međunarodnim i domaćim dokumentima u BiH koji tretiraju ovu oblast, kao što su CEDEW – Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Pekinška deklaracija, Evropska povelja o ravnopravnosti spolova, Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, Gender akcioni plan – GAP, Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom F BiH i Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK.

Istaknuto je da rodno odgovorno budžetiranje omogućava transparentno upravljanje javnim sredstvima, u skladu sa potrebama žena i muškaraca, a posebno je važno za osobe koje su marginalizirane zbog invaliditeta, siromaštva i sl.

(www.sdptuzla.ba)

x

Check Also

Saopštenje OO SDP BiH Lukavac

  Nakon saopštenja koje se ovih dana moglo pročitati na društvenim mrežama, ...